Menu

Algemeen

PRC logo
header image
ideal

CAK / Zorginstituut Nederland

Nieuws: Wijziging per 1 januari 2017

 

Zorginstituut draagt uitvoering regelingen over aan CAK

Per 1 januari 2017 wijzigt de Zorgverzekeringswet en wordt de uitvoering van de regelingen voor wanbetalers, onverzekerden, mensen die in het buitenland wonen, gemoedsbezwaarden en onverzekerbare vreemdelingen overgedragen van het Zorginstituut Nederland aan het CAK.

 

Duidelijkheid voor de burger

De overheid wil de uitvoering van regelingen op het gebied van de gezondheidszorg zoveel mogelijk onderbrengen bij één organisatie. Dat is duidelijker voor de burger en beter voor de kwaliteit van de uitvoering. Bovendien kan het Zorginstituut, door de regelingen bij het CAK onder te brengen, zich verder ontwikkelen tot kennis- en kwaliteitsinstituut.

 

Wat betekent dit voor uw dossier(s) bij ons kantoor?

Voor u verandert er niets. De afspraken die u met ons heeft gemaakt wijzigen niet en u kunt bij ons kantoor blijven betalen.

 

Voor meer informatie omtrent de overdracht van de regelingen van het Zorginstituut Nederland naar het CAK verwijzen wij u verder naar www.hetcak.nl.

 

Onderstaande informatie zal z.s.m. worden gewijzigd

 

Invordering bestuursrechtelijke premie Zorginstituut Nederland

Er is aan u betekend een dwangbevel, uitgevaardigd door Zorginstituut Nederland, ontvangen van de deurwaarder.

 

Executiegeschil tegen het verhaal met dwangbevel
Bent u het niet eens met de tenuitvoerlegging van dit dwangbevel, dan kunt u een executiegeschil op grond van artikel 438 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering aanhangig maken. Dit betekent dat u een procedure moet beginnen bij de burgerlijke rechter. Als u dit overweegt, is het raadzaam hierover juridisch advies in te winnen. Start u een procedure bij de rechter, dan wordt de tenuitvoerlegging van dit dwangbevel niet automatisch stopgezet. U kunt hierom verzoeken bij de voorzieningenrechter in kort geding.

 

Informatie
Voor meer informatie over de betaling van het verschuldigde bedrag kunt u via het contactformulier contact opnemen met de deurwaarder.
Voor algemene informatie kunt u terecht op website van Zorginstituut Nederland. Hier vindt u onder andere antwoorden op veelgestelde vragen.
Regeling Wanbetalers / Onverzekerden

Waarom is dit dwangbevel uitgevaardigd?
De bestuursrechtelijke premies die u als werkgever voor uw werknemer verschuldigd bent, zijn niet (volledig) of te laat op de rekening van het Zorginstituut Nederland bijgeschreven. Daarom is dit dwangbevel tegen u uitgevaardigd. De deurwaarder kan beslag leggen op uw vermogensbestanddelen en die vervolgens in het openbaar verkopen. Alle kosten die hierdoor ontstaan, komen voor uw rekening.
Als u de bestuursrechtelijke premie niet bij betrokkene inhoudt dient u het bedrag van de premie toch aan het Zorginstituut Nederland betalen zonder mogelijkheid van verhaal op de betrokkene.

 

Werkgever / Uitkeringsinstantie
Bent u als werkgever/uitkeringsinstantie aangeschreven door Zorginstituut Nederland, dan vindt u hieronder de betreffende informatie:
Werkgever: regeling wanbetaler en regeling onverzekerden
Uitkeringsinstantie: regeling wanbetaler en regeling onverzekerden

 

Regeling Verdragsgerechtigden
Wanneer u een uitkering of pensioen ontvangt vanuit Nederland en woonachtig bent in een ander verdragsland bent u een verdragsbijdrage verschuldigd aan het Zorginstituut Nederland. U bent bij het Zorginstituut Nederland geregistreerd als verdrag rechtigde vandaar dat uw uitkerings- of pensioeninstantie de verdragsbijdrage op uw uitkering of pensioen inhoudt. Over sommige jaren is er niet voldoende ingehouden. Het Zorginstituut Nederland heeft diverse aanmaningen en beschikkingen verstuurd. Nu betaling achterwege is gebleven is het dossier bij ons in handen gekomen.

 

Bent u woonachtig in het buitenland?
Indien u in het buitenland woont en daar niet werkt, maar u ontvangt vanuit Nederland een pensioen/uitkering willen wij u graag doorverwijzen naar onderstaande link waar u uitleg vindt over de achtergrond van de vordering:
Woonachtig in het buitenland

 

Indien u in het buitenland woont, maar werkt in Nederland willen wij u graag doorverwijzen naar onderstaande link waar u uitleg vindt over de achtergrond van de vordering
Woonachtig in buitenland maar werkt in Nederland

 

Financiële Informatie Verdragsgerechtigden:
Bekijk deze link