Menu

Algemeen

PRC logo
header image
ideal

U heeft een schuld

1) U heeft een bericht van ons ontvangen; wat nu?

“Wanneer u een bericht van ons ontvangt, is het belangrijk dat u hierop tijdig reageert. Uiteraard kunt u het beste binnen de gestelde termijn tot volledige betaling overgaan. Wij adviseren u om niet te wachten tot de laatst mogelijke dag, aangezien het risico van te late betaling voor uw rekening is. In alle gevallen geldt dat wanneer u een bericht van ons heeft ontvangen, u zo snel mogelijk actie moet ondernemen om verdere maatregelen en kosten te voorkomen.Meer informatie over dagvaardingen, vonnissen, beslagleggingen, betalen en een betalingsregeling vindt u op de website.Wanneer u nog andere vragen heeft dan is ons advies om bij voorkeur contact op te nemen via ons contactformulier.

 

U kunt dan zelf uw vraag of probleem duidelijk formuleren, zodat hiermee wachttijden aan de telefoon kunnen worden voorkomen.”

2) U heeft een dagvaarding ontvangen?

“U heeft een dagvaarding van de deurwaarder ontvangen. U krijgt deze dagvaarding omdat u in ons systeem voorkomt met een openstaande vordering van één van onze opdrachtgevers. Een dagvaarding is een exploot waarbij u wordt opgeroepen ter terechtzitting te verschijnen. U kunt een dagvaarding herkennen aan de zwartgedrukte tekst ‘gedagvaard’ op de eerste pagina. Een dagvaarding bestaat altijd uit meerdere pagina’s en wordt altijd door een deurwaarder uitgereikt. Hieronder geven wij kort aan wat de mogelijkheden zijn.

U bent het eens met de vordering
In dat geval kunt u het totaal verschuldigde het beste voor de zittingsdatum bij PRC Gerechtsdeurwaarders & Incasso voldoen. Alleen indien het totaal verschuldigde uiterlijk twee werkdagen vóór de in de dagvaarding vermelde zittingsdatum op de rekening van PRC Gerechtsdeurwaarders & Incasso is bijgeschreven (zie voor verdere informatie betalen), wordt de dagvaarding ingetrokken en voorkomt u verdere kosten. Op het laatste blad van de dagvaarding staat vermeld welk bedrag u moet voldoen en wanneer dit uiterlijk voldaan moet zijn.Let op: Wij dienen uiterlijk twee werkdagen voor de zittingsdatum te weten of het geld door ons is ontvangen. Als u per bank of giro betaalt, zijn wij pas op de hoogte van uw betaling zodra wij het dagafschrift hebben ontvangen. Het kan voorkomen dat wij het dagafschrift pas ontvangen nadat de termijn van twee werkdagen vóór de zittingsdatum is verstreken. In dit geval zullen wij de dagvaarding niet intrekken. De procedure vindt dan doorgang en u bent tevens de proceskosten verschuldigd. Wij adviseren u dan ook een bewijs van betaling naar ons te faxen (076-5480080) of te mailen naar info@prcdeurwaarders.nl.

 

U bent het met de vordering eens, maar kunt door omstandigheden niet ineens en/of niet tijdig vóór de zittingsdatum betalen
In dit geval kunt u PRC Gerechtsdeurwaarders & Incasso een schriftelijk betalingsvoorstel doen, met toevoeging van uw inkomensgegevens en uitgaven, alsmede van uw schulden met overlegging van een kopie van uw laatste inkomens- of uitkeringsstrook . Dit houdt niet in dat de dagvaarding wordt ingetrokken. De rechter zal dus worden gevraagd uitspraak te doen en de kosten van de procedure bent u ook verschuldigd.

 

U bent het niet eens met de vorderingIn dit geval kunt u:
a. zelf schriftelijk verweer voeren of dit door een gemachtigde namens u laten doen:
Uw bezwaren tegen de vordering zet u op papier en levert u vóór de zitting, samen met kopieën van eventuele bewijsstukken, in tweevoud in bij de griffie. De griffie is het onderdeel van de Rechtbank waar alle administratie rondom de zaken die aan de rechter zijn voorgelegd, wordt verzorgd. U kunt uw verweer ook per post versturen aan de griffie. Zorg ervoor dat uw verweer de kantonrechter tijdig bereikt. Denkt u eraan op de stukken de zittingsdatum en de namen van partijen te vermelden. U hoort daarna van de griffie hoe de zaak verder verloopt.
b. zelf mondeling verweer voeren op de zitting:
U kunt dit zelf doen of laten doen door een schriftelijk door u gemachtigd persoon. Ook als uw echtgeno(o)t(e) namens u verweer wil voeren, is een schriftelijke machtiging nodig. Houd er rekening mee dat er lange wachttijden voor de zitting kunnen ontstaan.

 

c. rechtskundige bijstand inroepen:
U kunt voor het voeren van verweer bijvoorbeeld ook een gerechtsdeurwaarder, advocaat of (afhankelijk van uw inkomen) het Juridisch Loket inschakelen. U dient deze deskundige vóór de zitting te raadplegen. Als u niet in staat bent een deskundige te betalen, dan kunt u het Juridisch Loket in uw gemeente of regio verzoeken de kosten van rechtsbijstand gedeeltelijk door de Staat te laten betalen. De deskundige kan u daarbij helpen.

 

Wat gebeurt er als u niets doet? 

Indien u niet reageert op de dagvaarding, gaat de geplande rechtszaak door zonder uw reactie of aanwezigheid. De rechter spreekt een vonnis uit waarin wordt beoordeeld of de vordering terecht is. Een vonnis in een zaak waarin u niet hebt gereageerd heet een verstekvonnis; de vordering wordt in de meeste gevallen aan de eisende partij toegewezen.

 

U heeft toch nog een vraag?

Indien u na het lezen van de informatie op deze pagina alsnog een vraag heeft over de dagvaarding die u heeft ontvangen, dan kunt u zich middels het contactformulier tot ons kantoor richten. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.”;

3) U heeft een vonnis ontvangen?

“Een vonnis ontvangt u door middel van een betekeningexploot. U kunt dit exploot herkennen aan de vetgedrukte tekst ‘betekend’ in combinatie met de vetgedrukte tekst ‘bevel gedaan’ op de eerste pagina. Een kopie van het vonnis zit altijd in de bijlage. Een betekening van het vonnis bestaat uit meerdere pagina’s en wordt altijd door een deurwaarder gedaan.Nadat het vonnis aan u betekend is, mag dit na twee dagen ten uitvoer worden gelegd. Dit houdt in dat er tot beslaglegging kan worden overgegaan. Meer hierover leest u onder ‘Is er beslag gelegd?’. Door binnen twee dagen nadat u het vonnis ontvangen heeft tot volledige betaling over te gaan, voorkomt u verdere maatregelen en de hoge kosten die dit met zich meebrengt. Ook kunt u in dit stadium een betalingsregeling voorstellen. Dit kunt u via deze website doen, maar ook door het formulier ‘verklaring inkomsten’ dat u als bijlage bij de betekening aantreft, volledig ingevuld, per post aan ons te retourneren.

Wanneer u (pas) nadat er al vonnis is gewezen verweer tegen de vordering wenst te voeren, is het raadzaam juridische bijstand in te roepen. Deze kan bepalen of het mogelijk is tegen de uitspraak in verzet te gaan, of in hoger beroep te gaan. Let wel op: aan het instellen van verzet en hoger beroep zijn strikte termijnen verbonden. Haast is dus geboden!

U heeft toch nog een vraag?

Indien u na het lezen van de informatie op deze pagina alsnog een vraag heeft over het vonnis dat u heeft ontvangen, dan kunt u zich middels het contactformulier tot ons kantoor richten. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.”;

4) Is er beslag gelegd?

“Er bestaan verschillende beslagvormen. Hieronder treft u de meest voorkomende beslagleggingen met toelichting aan. Voor alle vormen van beslag geldt dat als u het beslag snel opgeheven wil zien, u zo spoedig mogelijk tot volledige betaling over moet gaan.

Beslag op salaris of uitkering
Loonbeslag is een derdenbeslag waarbij beslag wordt gelegd op gelden die u tegoed heeft van uw werkgever of uitkerende instantie. Een derdenbeslag kan gelegd worden, zodra er een betalingsveroordeling, een vonnis of dwangbevel aan ten grondslag ligt.Uw werkgever of uitkerende instantie is verplicht om aan het loonbeslag mee te werken en om, vanaf het moment van beslaglegging, geld van uw inkomen in te houden. Op basis van de bij ons bekende gegevens omtrent uw gezinssituatie is een beslagvrije voet vastgesteld. Alles wat u maandelijks meer verdient/uitgekeerd krijgt dan deze beslagvrije voet, valt onder het loonbeslag en wordt door uw werkgever of uitkerende instantie aan ons overgemaakt. Dit brengt met zich mee dat bijvoorbeeld vakantiegeld, eventuele dertiende maand en overwerkvergoedingen volledig onder het beslag kunnen vallen. De opbrengsten uit het beslag op uw inkomen worden door de deurwaarder die het eerst beslag heeft gelegd verdeeld. Het beslag wordt opgeheven wanneer de gehele vordering volledig voldaan is, of wanneer uw dienstverband of uitkering eindigt. Indien u wil weten wat er precies openstaat, kunt u contact met ons opnemen. Wij zullen u dan een opgave verstrekken.
Beslagvrije voet
Een beslagvrije voet is dat deel van het inkomen dat buiten het beslag moet blijven. Als uitgangspunt wordt hiervoor 90% van de uitkering conform de Wet Werk & Bijstand aangehouden. (bijstandsuitkering) Woonlasten en ziektekostenpremies kunnen de beslagvrije voet verhogen. Indien u van mening bent, dat u daarvoor in aanmerking komt dan kunt u met ons contact opnemen. Bij de berekening van de beslagvrije voet bent u ook verplicht om de inkomsten van uw partner op te geven. De definitie van partner is gelijkgesteld aan de Wet Werk & Bijstand, namelijk als er een duurzame gemeenschappelijke huishouding wordt gevoerd.Wanneer u dit weigert kan de gerechtsdeurwaarder besluiten om de beslagvrije voet te halveren.

 

Beslag op de roerende zaken
Zodra het vonnis aan u is uitgereikt (betekend) en u niet binnen 2 dagen de vordering heeft voldaan, kan de deurwaarder beslag leggen op uw roerende zaken. U moet hierbij denken aan bijvoorbeeld uw inboedel, auto, caravan, bedrijfsinventaris en –voorraad. Daarvoor zal de deurwaarder (al dan niet aangekondigd) bij u aan de deur komen en de zaken inventariseren. Indien er niemand aanwezig is of de deurwaarder de toegang wordt geweigerd, kan de deurwaarder zich in het bijzijn van een politiefunctionaris de toegang tot uw woning dan wel zaakadres verschaffen en daarbij, indien nodig, de sloten laten openen/forceren. Van het leggen van het beslag wordt een proces-verbaal opgemaakt, dat binnen 3 dagen aan u wordt betekend. In de praktijk zal in de overbetekening ook meteen de verkoop van de in beslag genomen zaken worden aangezegd. De deurwaarder moet een termijn van minimaal 4 weken na de betekening van het proces-verbaal in acht nemen, voordat hij tot verkoop over kan gaan.

 

Beslag op onroerende zaken
Zodra het vonnis aan u is uitgereikt (betekend) en u de vordering niet binnen 2 dagen heeft voldaan, kan de deurwaarder beslag leggen op uw onroerende zaken. U moet hierbij denken aan bijvoorbeeld uw huis, garage of een stuk (wei)land. Het van de beslaglegging opgemaakte proces-verbaal wordt binnen 3 dagen nadat dat bij het Kadaster is ingeschreven aan u betekend. Verder wordt dit proces-verbaal betekend aan eventuele hypotheekhouders, die vervolgens 14 dagen de tijd hebben om de deurwaarder te laten weten of zij tot verkoop van de onroerende zaak overgaan. Als de hypotheekhouders niet (zelf) tot verkoop overgaan, kan de deurwaarder de verkoop van uw onroerende zaak in gang zetten en een notaris vragen uw woning te verkopenIndien u na het lezen van de informatie op deze pagina alsnog een vraag heeft over de beslaglegging, dan kunt u zich middels het contactformulier tot ons kantoor richten. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.”;

5) Kan ik een betalingsregeling treffen?

“U kunt via het contactformulier een verzoek doen om een betalingsregeling te treffen. Dit verzoek zal door ons in behandeling worden genomen en u ontvangt van ons een inkomsten- uitgavenformulier. Middels dit formulier doet u ons opgave van uw inkomsten en uitgaven en kunt u ons een betalingsvoorstel doen.U kunt dit richten aan:

PRC Gerechtsdeurwaarders & Incasso
Antwoordnummer 10129
4800 VB BREDA

(FRANKEREN IS NIET NODIG!)

 

Voor de goede orde willen wij u erop wijzen dat wij en onze opdrachtgevers, conform artikel 6:29 BW (burgerlijk wetboek) niet verplicht zijn om een betaling van de vordering in termijnen toe te staan.

 

Dit neemt niet weg dat wij uw voorstel tot een betalingsregeling graag in overweging nemen. Houd er echter rekening mee dat er geen rechten kunnen worden ontleend aan het doen van een voorstel en dat aangekondigde maatregelen niet automatisch worden opgeschort! Wel zullen wij zo spoedig mogelijk schriftelijk op uw betalingsvoorstel reageren, met een schriftelijke bevestiging dan wel afwijzing of u om nadere informatie verzoeken

Let op: indien u zelf een betalingsregeling treft via een automatische incasso dan dient u er ZELF zorg voor te dragen dat, op het tijdstip van afschrijving, er voldoende saldo op uw rekening staat!

Bij stornering van de betaling komt de betalingsregeling direct en zonder verdere mededeling te vervallen en zal er onverwijld worden overgegaan tot het nemen van verdere rechtsmaatregelen!”;

6) Mijn werknemer is uit dienst en ik ontvang nu toch een beschikking?

“Het is belangrijk om na te gaan per wanneer uw werknemer uit dienst is getreden. Indien onze vordering van voor de datum van uitdiensttreding is, dan is de vordering geheel terecht en dient door u aan ons te worden voldaan. U had namelijk als werkgever / uitkerende instantie de verplichting om de bestuursrechtelijke premie in te houden op het netto-inkomen / de uitkering van u werknemer / uitkeringsgerechtigde en af te dragen aan het Zorginstituut Nederland.Is uw werknemer uit dienst getreden in de premiemaand welke wij in behandeling hebben, dan vindt er bij de uitdiensttreding een eindafrekening plaats waarbij de werknemer / uitkeringsgerechtigde alsnog inkomen geniet. Indien dit het geval is, was u over die premieperiode verplicht tot broninhouding.
Is uw werknemer uit dienst is getreden tijdens een premieperiode welke wij in behandeling hebben, dan wordt u verzocht om een bewijs van uitdiensttreding aan ons kantoor te overleggen.Daarmee wordt bedoeld een laatste salarisstrook waarop de datum van uitdiensttreding wordt vermeld, of een door beide partijen ondertekende beëindiging arbeidsovereenkomst. Het Zorginstituut Nederland hanteert het inkomens-criteria. Dit houdt in dat het Zorginstituut Nederland onderzoekt wanneer de werknemer / uitkeringsgerechtigde voor het laatst inkomen heeft ontvangen. Tevens wordt er rekening gehouden met het tijdig doorgeven van de uitdienstmelding aan het UWV en de Belastingdienst. Indien er premiemaanden zijn van na de datum van uitdiensttreding, dan zullen wij uw stukken voorleggen aan het Zorginstituut Nederland. Het Zorginstituut Nederland kan ons verzoeken om deze in mindering te brengen.”;

7) Ik heb alles al betaald en nu ontvang ik alsnog stukken?

“Wij ontvangen graag van u een geldig betaalbewijs via de mail of post.
Wij zullen voor u nagaan of uw betaling correct is en u hierover berichten.”;

8) U wilt een derde contact op laten nemen met ons inzake uw vorderingen?

“In verband met de Wet bescherming persoonsgegevens mogen wij uw vorderingen niet inhoudelijk met derden bespreken, tenzij wij hier schriftelijk toestemming voor hebben ontvangen van u.
Indien u wenst dat wij uw vorderingen met een derde bespreken, dient u hiervoor een machtiging te overleggen. U kunt hiervoor dit formulier (NL) / form (EN) volledig ingevuld en ondertekend aan ons retourneren per e-mail of post.”;

9) Anders

“Indien u na het lezen van de informatie op deze pagina alsnog een vraag heeft, dan kunt u zich middels het contactformulier tot ons kantoor richten. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.”;